Zasady kontroli NFZ u świadczeniodawców POZ po negocjacjach PZ i MZ

Gabriela Jędrys        27 stycznia 2015        Komentarze (0)

Opadł pył bitewny po wojnie pomiędzy Ministrem Zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim, która przetoczyła się na przełomie roku. Obie strony ogłosiły, że odniosły sukces w negocjacjach. Co znaczy, że jedna strona ustąpiła drugiej, na tym polegają negocjacje.

W ich wyniku, mimo że Prezes NFZ nie brał w sporze udziału, (co zresztą niepomiernie mnie dziwi),  wydane zostało 7 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 3/2015/DSOZ zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielania świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Nie, nie pomyliłam się, tak się to zarządzenie naprawdę nazywa.

Jeżeli realizujesz świadczenia w rodzaju POZ, to jest dla Ciebie ważne, bo wraz ze zmianą zarządzenia, zmieniły się warunki udzielania przez Ciebie świadczeń.

Czytając treść tego zarządzenia, doszłam jednak do wniosku, że  jeden z jego zapisów, jest – paradoksalnie –  zarazem bardziej korzystny i mniej korzystny dla świadczeniodawców, niż obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Chodzi o zapisy dotyczące kontroli świadczeniodawców POZ.

 § 4 ust. 8 zmienionych warunków zawierania i realizacji świadczeń  brzmi następująco:

 „W przypadku planowanej przez Fundusz  kontroli u Świadczeniodawcy w zakresie prawidłowej realizacji postanowień zawartych w umowie, Świadczeniodawca zostaje powiadomiony przez Fundusz o takim zamiarze z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Czas trwania kontroli, o której mowa w zd. pierwszym nie może przekraczać:

1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;

2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;

3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;

4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.”

Tymczasem zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej nazywam ją usdg), która ma zastosowanie do kontroli prowadzonej przez NFZ, organ kontroli ma obowiązek zawiadamiać o zamiarze przeprowadzenia kontroli, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

W tym przypadku wyngecjowano więc znacznie krótszy czas – 2 dni, co trudno uznać za korzystne dla świadczeniodawców POZ, skoro całą resztę świadczeniodawców dotyczy termin 7-dniowy.

Co prawda, dotychczas NFZ odmawiał konsekwentnie stosowania do procedury kontroli  przepisów usdg, mimo wyraźnych i pisemnych zaleceń Ministra Zdrowia i Ministra Gospodarki, a także kilku wyroków sądów powszechnych, potwierdzających w konkretnych sprawach naruszenie przez NFZ przepisów usdg w części dotyczącej kontroli.

Ale w związku z  „dużą” nowelizacją ustawy o świadczeniach z dnia 25 lipca 2014 r., w art. 5, zmieniono brzmienie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (usdg), dodając do jej treści nowy art. 84 ab w następującym brzmieniu:

„Art. 84ab. Przepisów art. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli świadczeniodawców dokonywanej przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.9)).”.

Zmiana ta pozostała właściwie niezauważona, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i dotyczy kontroli prowadzonych po tej dacie.  Wynika z niej, że dopuszczalne jest prowadzenie u świadczeniodawcy kilku kontroli jednocześnie przez NFZ i inny organ (np. ZUS),  a także że czas jej prowadzenia przez Fundusz jest nieograniczony.

Z wprowadzenia tego, w gruncie rzeczy, niekorzystnego dla świadczenidoawców NFZ  przepisu, wynika  jeden ważny  wniosek.

Skoro ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadziła ograniczenia w stosowaniu przepisów, dotyczących kontroli  świadczeniodawców przez Fundusz, to oznacza że wcześniejsze reguły i istniejące ograniczenia prowadzenia kontroli, wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, miały zastosowanie, wbrew temu, co dotychczas twierdził Fundusz. A poza tym NFZ powinien  i przed 1 stycznia 2015 r. i po tej dacie, stosować bez żadnych wątpliwości pozostałe, nie uchylone przepisy usdg. 

Wobec powyższego, wynegocjowanie przez Porozumienie Zielonogórskie w warunkach realizacji świadczeń POZ  zapisu  o ograniczeniu czasu trwania kontroli, który ma zresztą dokładnie taka samą treść, jak uchylony w odniesieniu do kontroli świadczeniodawców art. 83 usdg, uznać należy za sukces Porozumienia.  Świadczeniodawcy POZ przestaną być narażeni na trwające wiele miesięcy i utrudniające funkcjonowanie kontrole NFZ.

I jeszcze jedna kwestia – czy takie zmiany, wprowadzone w warunkach udzielania świadczeń POZ, a tym samym w umowach dotyczacych realizacji świadczeń, obowiązują świadczeniodawców POZ i Fundusz, skoro są sprzeczne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami usdg ?

Moim zdaniem, zmiana dotycząca ograniczenia czasu trwania kontroli jest wiążąca, skoro NFZ przyjął ograniczenia co do czasu trwania kontroli, mimo braku obowiązku w tym zakresie, natomiast zmiana czasu uprzedzenia o kontroli – nie wiąże stron, jako sprzeczna z obowiązującym prawem.

*   *   *

Jeżeli nie interesujesz się ogrodnictwem, to na pewno myślisz, że przyroda, ogrody w styczniu śpią. Otóż nie śpią. Niektóre rośliny kwitną i pachną w najlepsze i to nie jest żadna anomalia, po prostu „tak mają”. U mnie w ogrodzie kwitnie krzew oczara i czaruje, nawet spod śniegu.

IMGP9263

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/umowynfz.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@umowynfz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: