Szkolenia – Realizacja umowy z NFZ

 

Zapraszam na prowadzone przeze mnie szkolenia

Realizacja umowy z NFZ po 1 stycznia 2016r. Wpływ zmian w OWU na realizację umowy
 

Miejsca i terminy:
26 kwietnia w Lublinie
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/669.html

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Specyfika umów NFZ
 • dlaczego zasada swobody zawierania umów z NFZ jest ograniczona i w jaki sposób,
 • czy świadczeniodawca może mieć wpływ na treść umowy z NFZ,
 • co to jest rodzaj i zakres w umowach z NFZ
 • omówienie treści umów z NFZ,
 • moc wiążąca zarządzeń Prezesa NFZ i komunikatów NFZ – czy świadczeniodawca ma obowiązek stosować się do wszystkich,
 • forma składania oświadczeń przez NFZ i wobec NFZ i ich ważność.
 • tryby zawarcia umowy – konkurs, rokowania, tryb wnioskowy.

 

 1. Projekt tzw. „sieci szpitali”
 • które podmioty mają szansę znaleźć się w sieci,
 • co zmieni w umowach wejście w życie sieci,
 • czy świadczeniodawców, którzy znajdą się w sieci będą dotyczyć OWU?
 • nowy sposób rozliczania umów „sieciowych”.

 

 1. Ogólne warunki umów. Realizacja umowy przez świadczeniodawcę
 • co to znaczy należyta realizacja umowy z NFZ,
 • harmonogramy realizacji świadczeń,
 • obowiązki informacyjne dla pacjentów,
 • jakie zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy należy zgłaszać NFZ,
 • kiedy i w jakim trybie zgłaszać NFZ zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy,
 • skargi pacjentów na działalność świadczeniodawcy – jak się zachować,
 • zasady ustalania kwot zobowiązań, dokonywania przesunięć,
 • zmiany w sankcjach stosowanych przez NFZ,
 • podstawa prawna stosowania sankcji przez NFZ,
 • zasady ustalania kwot zobowiązań, dokonywania przesunięć.

 

 1. Kontrola realizacji umowy z NFZ
 • kontrola – zakres i zasady prowadzenia,
 • kontrola po rozwiązaniu, wygaśnięciu umowy,
 • udaremnianie, utrudnianie kontroli,
 • środki odwoławcze w postępowaniu kontrolnym NFZ.

 

 1. Podwykonawstwo świadczeń
 • podwykonawstwo w rozumieniu OWU i prawa cywilnego,
 • czy każdy podwykonawca powinien zostać zgłoszony w NFZ,
 • na co zwracać uwagę w umowach świadczeniodawców z podwykonawcami.

 

 1. Cesja umowy
 • omówienie wymogów NFZ,
 • co robić gdy NFZ nie wyraża zgody na cesję umowy – dwie propozycje.

 

 1. Zmiany w umowach z NFZ
 • tryb dokonywania zmian w umowach,
 • czy każdy aneks do umowy musi być podpisany przez świadczeniodawcę,
 • co robić gdy nie ma osoby upoważnionej do podpisania aneksu z NFZ, a wyznaczony jest termin podpisania aneksu pod rygorem rozwiązania umowy.

 

 1. Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy z NFZ
 • kiedy umowa może być rozwiązana przez NFZ, a kiedy przez świadczeniodawcę i jakie to ma skutki,
 • co robić gdy NFZ nadużyje prawa do jednostronnego rozwiązania umowy,
 • kiedy umowa z NFZ wygasa.

 

 1. Roszczenia świadczeniodawców wobec NFZ w związku z realizacją umowy
 • rodzaje roszczeń, czyli czego można żądać od NFZ w związku z realizacją umowy,
 • terminy przedawnienia roszczeń
 • właściwość sądu,
 • orzecznictwo sądów powszechnych.

 

 1. Pytania i dyskusja – w trakcie całego szkolenia.