Kontrola NFZ po nowemu, czyli co nas czeka w przyszłym roku – część 2

Gabriela Jędrys        08 listopada 2018        Komentarze (0)

Przedstawiam kolejne ważne dla świadczeniodawców planowane zmiany dotyczące kontroli realizacji umowy z NFZ.

1.Szczególne uprawnienia kontrolerów NFZ

Kontrolerzy będą  mogli badać i oceniać wszelkie dokumenty związane z działalnością świadczeniodawcy, także finansowo-księgowe i osobowe (akta osobowe pracowników).

Kontrolerzy będą mieli też prawo pobierania i zabezpieczania dokumentacji medycznej, dokonywania oględzin obiektów i składników majątkowych świadczeniodawcy, a także budzące wątpliwości, choćby ze względu na przepisy sanitarno-epidemiologiczne, prawo do swobodnego poruszania się w objętej kontrolą placówce.

Osoby kontrolujące w imieniu NFZ będą mogły żądać składania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od kierownika podmiotu kontrolowanego, a także jego pracowników i innych osób.

2.Kontrola dokumentacji medycznej, jakości i zasadności udzielanych świadczeń

W obecnym stanie prawnym,  ustawodawca wymaga by czynności kontrolne dotyczące dokumentacji medycznej oraz jakości i zasadności udzielanych świadczeń,  wykonywane były przez pracowników NFZ lub zostały zlecone osobom niebędącym pracownikami, które posiadają wykształcenie medyczne odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli (art. 64 ust. 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). NFZ notorycznie nie przestrzegał tej zasady, ponieważ nie zatrudniał lekarzy określonych specjalności. Po zmianie przepisów, Fundusz będzie zobligowany wyłącznie do zapewnienia by badanie i ocena dokumentacji medycznej  była przeprowadzana przez osoby posiadające wykształcenie medyczne lub wykonujące zawód medyczny w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Nic nie będzie więc stało na przeszkodzie, by dokumentację medyczną sporządzaną w oddziale kardiologicznym szpitala,  kontrolował lekarz bez specjalizacji lub posiadający specjalizację z zakresu ginekologii, a nawet  fizjoterapeuta lub pielęgniarka.

Badanie jakości i zasadności udzielania świadczeń przez kontrolera który posiada wykształcenie odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli, zostały całkowicie w projekcie pominięte, co oznacza że oceny tej będzie mógł dokonać każdy z kontrolujących, także bez wykształcenie medycznego.

3. Obowiązki świadczeniodawcy w trakcie kontroli.

Jest ich wiele, sporo projektowanych przepisów rozwiewa dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie.

Już na  etapie zawiadomienia o kontroli, świadczeniodawca może być zobowiązany do przygotowania dokumentów, zestawień i obliczeń dla kontrolerów.

W trakcie kontroli trzeba będzie zapewnić kontrolerom warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli – niezwłocznie przedstawiać żądane dokumenty czy nośniki informacji, terminowo udzielać wyjaśnień pisemnie lub ustnie, udostępniać urządzenia techniczne (np. kserokopiarka, skaner, komputer, drukarka, nagrywarka).
W miarę posiadanych możliwości, świadczeniodawca powinien zapewnić na czas kontroli  oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.

Kontrolujący będą mieli prawo żądać sporządzenia skanów lub wyciągów z dokumentów, zestawień i obliczeń przygotowanych na podstawie dokumentów lub elektronicznych baz danych. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub inny pracownik tego podmiotu będzie mógł być zobowiązany do przechowania materiału dowodowego pobranego w toku kontroli, względnie do wskazania oddzielnego, zamkniętego pomieszczenia w którym przechowywany będzie ten materiał.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z obowiązkami  wobec kontrolerów, pokryć będzie musiał  rzecz jasna świadzeniodawa.

4. Akta kontroli

Świadczeniodawca będzie miał dostęp do akt kontroli, co dotychczas nie w każdym oddziale wojewódzkim NFZ  było oczywiste.

Akta kontroli stanowić będą dokumenty przekazane i sporządzone w jej trakcie i będzie można żądać sporządzenia z nich odpisów (czyli tak naprawdę kserokopii).

W toku kontroli sporządzane będą: protokoły z przeprowadzenia czynności dowodowych i notatki służbowe, protokoły przyjęcia ustnych wyjaśnień, oświadczenia składane przez osoby uczestniczące w kontroli, protokoły oględzin wraz z załącznikami elektronicznymi, opinie powołanych biegłych.

W następnym wpisie zajmiemy się zmianami dot. środków odwoławczych, bo w tym zakresie szykuje się  rewolucja. Jestem ciekawa co myślisz o projekcie ? 

 * * *

Dzisiaj zostawiam Wam bukiet z późnoletnich kwiatów i pozdrawiam serdecznie.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/umowynfz.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@umowynfz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: