Kontrola NFZ po nowemu, czyli co nas czeka w przyszłym roku – część 3

Gabriela Jędrys        06 grudnia 2018        2 komentarze

Dzisiaj kolejna porcja informacji w sprawie planowanych zmian dotyczących kontroli NFZ:

1. Wystąpienia pokontrolne i tryb odwoławczy

Teraz jest tak:

Po zakończeniu czynności kontrolnych, sporządzany jest protokół kontroli, do którego świadczeniodawca może wnieść w ciągu 7 dni zastrzeżenia, a następnie wystąpienie pokontrolne, którego ustalenia również mogą być kwestionowane w drodze zastrzeżeń składanych także w terminie 7 dni.  W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, świadczeniodawca może wnieść do Prezesa NFZ zażalenie na czynność dyrektora oddziału wojewódzkiego, w ciągu 14 dni, w trybie art. 160 ustawy o świadczeniach. Jak wiadomo, procedura trochę trwa  i odsuwa nieco w czasie ewentualne negatywne konsekwencje kontroli.

Ma być tak:

Procedurę kontroli NFZ zakończy wystąpienie pokontrolne, które podpisane zostanie przez kontrolera, który kontrolę prowadził. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, świadczeniodawca będzie mógł wnieść zastrzeżenia do Prezesa NFZ, który w ciągu 14 dni  zobowiązany będzie je  rozpatrzyć (tyle że ten ostatni termin to w praktyce jest (w przypadku zażaleń) i pozostanie fikcją).

Zmiany znacznie skrócą procedurę, zrezygnowano z protokołu kontroli, a wniesienie zażalenia nie będzie możliwe, ponieważ dyrektor oddziału w ogóle nie będzie uczestniczył w procedurze kontroli i nie podejmie w związku z tym żadnych czynności, od których przysługiwałoby zażalenie do Prezesa NFZ.

Zdaniem projektodawców, taki tryb skróci postępowanie kontrolne średnio o 30 dni, co przełoży się na większą liczbę przeprowadzanych u świadczeniodawcy kontroli, czyli de facto większą liczbę nakładanych sankcji.

Po złożeniu zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i ich negatywnym rozpatrzeniu przez Prezesa NFZ nie będzie już żadnej drugiej instancji i roszczeń będzie można dochodzić tylko przed sądami powszechnymi.

2. Komunikacja elektroniczna

Do tej pory kontrola NFZ toczyła się „na papierze”, co oznacza że wszelkie zawiadomienia, upoważnienia, protokoły, oświadczenia miały postać pisemną, wymagane było ich dostarczenie drugiej stronie również w formie pisemnej.

Po zmianie przepisów, komunikacja w trakcie postępowania kontrolnego pomiędzy Prezesem NFZ, kontrolerami i świadczeniodawcą będzie odbywała się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z jej użyciem przesyłane będą upoważnienia, wystąpienie pokontrolne i zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego i zapewne inne dokumenty, np. zawiadomienie o kontroli, bo projektodawca używa tu określenia „w szczególności”.  Tak przesłana korespondencja będzie musiała być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. NFZ w celu umożliwienia takiej komunikacji, zobowiązany zostanie do stworzenia odpowiednich narzędzi.

3. Wnioski

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że zmiany mają uzasadnić dalsze istnienie Centrali NFZ. Przy każdym projekcie zmian dotyczacych NFZ jako instytucji, Centrala była do likwidacji. Skoro jednak  Prezes NFZ będzie prowadził kontrolę i w ramach Centrali powstanie korpus kontrolerski,  stworzony zostanie elektroniczny system komunikacji, to potwierdzi to potrzebę dalszego istnienia tej instytucji. Oczywiście – będzie  jak było – bo przecież obecni pracownicy kontroli nie przeprowadzą sie do Warszawy tylko dlatego że zmieni się ich status i będą pracownikami podległymi Prezesowi.

Fundusz ma też więcej zarabiać na kontrolach, a właściwie odzyskiwać wypłacone wcześniej kwoty za świadczenia które zostały już udzielone, także przez zwiększenie ilości kontroli mniej sformalizowanych.

Zwróć też uwagę, że będziesz miał jako świadczeniodawca o wiele więcej obowiązków w trakcie kontroli, pełniąc rolę „sługi” wobec osób prowadzących kontrolę, oczywiście na swój koszt.

Może już teraz warto pomyśleć o stworzeniu przytulnego gabineciku z „odpowiednim wyposażeniem”, przeznaczonego dla członków korpusu kontrolerskiego:). Choć projekt na razie to tylko zaleca w art. 61j ust. 4.

*  *  *

To też jest róża, a właściwie jej owoc, będzie jeszcze długo zdobić ogród. Wiesz, że jabłka i róże należą do jednej rodziny różowatych (Rosaceae)?

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

darjusz 7 grudnia, 2018 o 21:22

Ja już teraz przystępując do wykonywania zaleceń pokontrolnych stwierdzam, że mój dyrektor nie wie co podpisuje i co naprawdę stanowi protokół. NFZ żąda np. wymiany świadczenia na inne, o połowę tańsze. Wszyscy myślą, że aż tak wiele nie stracimy, dopóki nie wytłumaczę, że ten zamiennik jest z innego zakresu, a więc będzie i tak ponad limit – nie do odzyskania… Skoro teraz tak się dajemy doić, to co będzie potem?!?!

Odpowiedz

Gabriela Jędrys 8 grudnia, 2018 o 14:10

Protokołu kontroli nie należy podpisywać pochopnie, bo to oznacza że nie kwestionujemy ustaleń kontroli i tym samym właściiwie rezygnujemy z żądania czegokolwiek w przyszłości od NFZ .
Takie kwestionowanie świadczeń to częsta praktyka. NFZ żąda wtedy zwrotu „nienależnie przekazanych środków finansowych” wstecz za kontrolowany okres.
W takich przypadkach zawsze proponuję podjęcie walki o swoje, o ile są argumenty merytoryczne. Jednak świadczeniodawcy obawiają się że NFZ rozwiąże z nimi umowę, chyba że chodzi o naprawdę duże kwoty, kiedy niewiele mają do stracenia i tak naprawdę pracowaliby przez wiele lat wyłącznie na spłatę długów wobec Funduszu.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@umowynfz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: