Szkolenia – Kontrola NFZ

 

Zapraszam na prowadzone przeze mnie szkolenia

Kontrola NFZ w praktyce: jak właściwie się przygotować, odwołać i uniknąć błędów
 

Miejsca i terminy:
26 października 2015 r. w Poznaniu
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/477.html

20 listopada 2015 r. we Wrocławiu
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/478.html

23 listopada 2015 r. w Warszawie
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/480.html

25 listopada 2015 r. w Katowicach
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/481.html

27 listopada 2015 r. w Krakowie
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/2015-11-27.html

15 grudnia 2015 r. w Szczecinie
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/490.html

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Omówienie w przystępny sposób podstaw prawnych i trybu prowadzenia kontroli przez NFZ.
 • Upoważnienia, pełnomocnictwa, kto powinien być obecny przy kontroli,
 • Zakres kontroli, czyli co NFZ może skontrolować,
 • Jak udzielać wyjaśnień kontrolującym,
 • Najczęściej występujące uchybienia świadczeniodawców i jak się z nich przed Funduszem tłumaczyć
 • Protokoły kontroli – kiedy podpisać, a kiedy odmówić podpisania.
 • Wystąpienie pokontrolne – jak korzystać ze środków odwoławczych, omówienie wzorów dokumentów.
 • „Wizytacje” NFZ – czy to też kontrola.
 • Różnice w zasadach kontroli dot. POZ.
 • Utrudnianie i udaremnianie kontroli.

 

 1. Omówienie sankcji stosowanych przez NFZ i zasadności ich nałożenia.
 • Kara umowna – dlaczego zawsze w tym przypadku warto się odwoływać.
 • Rozwiązanie umowy.
 • Zwrot nienależnie pobranych środków finansowych.
 • Potrącenie środków finansowych.
 • Czy dla zastosowania sankcji przez NFZ niezbędne jest przeprowadzenie kontroli, względnie jej zakończenie.

 

 1. Rozłożenie na raty należności przysługujących NFZ i niekwestionowanych przez świadczeniodawcę.

 

 1. Czy NFZ powinien stosować przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące kontroli przedsiębiorców.
 • argumenty NFZ przeciw stosowaniu ustawy,
 • zasady których NFZ powinien przestrzegać
 • omówienie ostatnich orzeczeń sądów.

 

 1. Terminy przedawnienia roszczeń stron wynikających z kontroli, czyli jaki czas Fundusz może objąć kontrolą i jak długo można zwlekać z kierowaniem roszczeń wobec NFZ.

 

 1. Czy i jak dochodzić od Funduszu zwrotu niezasadnie potrąconych pieniędzy?
 • skierowanie wezwania do zapłaty,
 • powództwo do sądu powszechnego.

 

 1. Pytania i dyskusja – także w trakcie szkolenia