Szkolenia – Kontraktowanie NFZ

 

Zapraszam na prowadzone przeze mnie szkolenia

Zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń przez NFZ w 2017 roku
 

Miejsca i terminy:
17 lutego w Szczecinie
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/675.html

21 lutego w Katowicach
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/684.html

23 lutego w Bydgoszczy
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/663.html

24 lutego w Poznaniu
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/662.html

3 marca w Rzeszowie
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/670.html

6 marca we Wrocławiu
Tu możesz się zgłosić http://www.okst.pl/szkolenia-otwarte/details/6563-zasady-kontraktowania-wiadcze-przez-nfz-w-2017-roku-jak-przygotowa-dobr-ofert-i-zwikszy-szans-na-zawarcie-umowy-z-nfz.html

10 marca w Krakowie
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/664.html

14 marca w Łodzi
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/665.html

17 marca we Wrocławiu
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/666.html

27 marca w Warszawie
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/667.html

28 marca w Białymstoku
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/668.html

12 kwietnia 2017 r. w Gdańsku
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/693.html

13 kwietnia 2017 r. w Olsztynie
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/694.html

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady ogólne kontraktowania
  • pojęcie rodzaju i zakresu świadczeń, definicje pojęć, przepisy prawa,
  • możliwość wyłączenia z oferty i umowy zakresów świadczeń, których świadczeniodawcy nie chcą realizować np. ze względów światopoglądowych i obowiązujące procedury,
  • konsorcjum świadczeniodawców – wymogi dla złożenia jednej oferty przez co najmniej dwóch oferentów.

 

 1. System IOWISZ i jego znaczenie w procedurze kontraktowania świadczeń.
  • opinia wojewody o celowości utworzenia nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne, AOS, albo o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej odpowiednio 3 i 2 miliony zł:
  • czy warto ubiegać się o uzyskanie opinii.
  • procedura uzyskiwania opinii.
  • posiadanie pozytywnej opinii a kryteria oceny ofert w kontraktowaniu NFZ.

 

 1. Jak przygotować dobrą ofertę
  • warunki udzielania świadczeń gwarantowanych a nowe kryteria oceny ofert;
  • zróżnicowanie kryteriów z uwagi na status podmiotu prowadzącego działalność leczniczą i uprzywilejowanie SP ZOZ w tym zakresie;
  • wymogi obligatoryjne i fakultatywne dla oferenta i sposoby podniesienie atrakcyjności oferty;
  • obliczenie ceny świadczenia – wskazówki;
  • warsztat sporządzania oferty i obliczania punktów.

 

 1. Procedura kontraktowania świadczeń przez NFZ.
  • część jawna i niejawna postępowania,
  • dwa tryby: konkurs i rokowania
  • terminy w procedurze kontraktowania świadczeń przez NFZ
  • przyczyny odrzucenie oferty i konsekwencje dla oferenta;
  • dwa tryby – konkurs i rokowania.
  • tryb zawierania umów w przypadku utworzenia sieci szpitali – omówienie projektu ustawy.

 

 1. Postępowanie odwoławcze
  • protest i odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu – tryb postępowania;
  • podstawa i treść protestu i odwołania ;
  • terminy składania środków odwoławczych i ich obliczanie
  • sąd administracyjny – procedura;
  • jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku składania środków odwoławczych

 

 1. Z poradnika praktyka
  • najczęściej popełniane błędy w ofertach;
  • dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach w związanych z postępowaniem odwoławczym;

 

 1. Projekt Systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali), omówienie projektów ustaw , rozporządzeń i zarządzeń Prezesa NFZ:
  • warunki które muszą spełniać świadczeniodawcy by zostać zakwalifikowanym do sieci;
  • tryb zawierania umów ze świadczeniodawcami zakwalifikowanymi do sieci
  • zasady udzielania świadczeń w ramach umów sieciowych, zasady rozliczeń z NFZ.

 

 1. Możliwość udzielania świadczeń gwarantowanych na podstawie umowy z jednostką samorządu terytorialnego – jak zawrzeć umowę, przebieg postępowania, jak realizować umowę w sytuacji gdy zawarta jest jednocześnie umowa z NFZ, uprzywilejowana pozycja SP ZOZ.

 

 1. Nowy tryb zawierania umów dotyczących realizacji świadczeń w ramach KOC (koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży i dzieckiem) w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.