Szkolenia – Działalność lecznicza

 

Zapraszam na prowadzone przeze mnie szkolenia

Zmiany w zasadach prowadzenia działalności leczniczej oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
ze szczególnym uwzględnieniem zasad kontraktowania świadczeń od 2016 roku

 

Miejsca i terminy:
29 września w Katowicach
Tu możesz się zgłosić http://www.okst.pl/szkolenia/details/5863-zmiany-w-zasadach-prowadzenia-dziaalnoci-leczniczej-oraz-w-ustawie-o-wiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-rodkow-publicznych-ze-szczegolnym-uwzgldnieniem-zasad-kontraktowania-wiadcz.html

3 października we Wrocławiu
Tu możesz się zgłosić http://www.okst.pl/szkolenia/details/5864-zmiany-w-zasadach-prowadzenia-dziaalnoci-leczniczej-oraz-w-ustawie-o-wiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-rodkow-publicznych.html

4 pażdziernika w Poznaniu
Tu możesz się zgłosić http://www.okst.pl/szkolenia/details/5865-zmiany-w-zasadach-prowadzenia-dziaalnoci-leczniczej-oraz-w-ustawie-o-wiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-rodkow-publicznych.html

6 października w Warszawie
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/600.html

10 października w Szczecinie
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/618.html

11 października w Poznaniu
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/619.html

12 października w Zielonej Górze
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/620.html

17 listopada w Łodzi
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/621.html

18 listopada w Bydgoszczy
Tu możesz się zgłosić http://agamon.biz/szkolenia/wydarzenia/622.html

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Omówienie zmian w przepisach o działalności leczniczej, obowiązujących od 15 lipca 2016 r.
 • Zakład leczniczy – definicja, wpływ nowego pojęcia na dotychczas prowadzoną działalność leczniczą.
 • Tworzenie spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą.
 • Powrót do tworzenia nowych SP ZOZ.
 • Zmiany w zasadach pokrywania strat SP ZOZ.
 • Powoływanie kierowników SP ZOZ – zmiana zasad prowadzenia konkursów.
 • Możliwość dokonania zmiany podmiotu tworzącego – warunki i zasady.
 • Zmiany dotyczące warunków udzielania świadczeń, standardy organizacyjne w opiece zdrowotnej.
 • Regulaminy organizacyjne – czy i w jakim zakresie należy wprowadzić zmiany i w jakim terminie.
 • Zmiany w obowiązkach rejestracyjnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ubezpieczenia, opinia PIS.
 • Nowe obowiązki informacyjne kierownika podmiotu leczniczego.
 • Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą – na co zwrócić uwagę składając wniosek o wpis lub zmianę wpisu, zmiany dot. wykreślenia z rejestru.
 • Niekorzystne zmiany w zasadach prowadzenia kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 1. Udzielanie odpłatnych świadczeń przez SP ZOZ-y, przykłady rozwiązań zastosowanych w szpitalach.

 

 1. Planowane zmiany w zakresie sposobu finansowania i rozliczania wyrobów medycznych – możliwość legalnego współpłacenia przez pacjentów w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych.

 

 1. Omówienie ostatnich zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które mają wpływ na prowadzenie działalności przez świadczeniodawców.
  • Świadczenia towarzyszące – definicja nowego pojęcia,
  • Możliwość udzielania świadczeń gwarantowanych na podstawie umowy z jednostką samorządu terytorialnego – jak zawrzeć umowę, przebieg postępowania, jak realizować taką umowę w sytuacji gdy zawarta jest jednocześnie umowa z NFZ, uprzywilejowana pozycja SP ZOZ.
  • Opinia wojewody o o celowości utworzenia nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne i AOS, albo o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej odpowiednio 3 i 2 miliony zł:
   • Czy warto ubiegać się o uzyskanie opinii.
   • Procedura uzyskiwania opinii.
   • Posiadanie pozytywnej opinii a kryteria oceny ofert w kontraktowaniu NFZ.
   • System IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia – omówienie projektu Ministra Zdrowia
  • Nowe kryteria oceny ofert stosowane w zawieraniu umów ze świadczeniodawcami przez NFZ od drugiej połowy 2016 r.
   • Zmiana kompetencji Prezesa NFZ i Ministra Zdrowia
   • Nowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o zawarcie umowy z NFZ.
   • Zróżnicowanie kryteriów z uwagi na status podmiotu prowadzącego działalność leczniczą i uprzywilejowanie SP ZOZ w tym zakresie.
   • Umowy z NFZ – na jaki czas będą zawierane.
   • Jak dostosować ofertę do wymogów NFZ, w związku ze zmianą kryteriów, aby w przyszłości uzyskać kontrakt – praktyczne wskazówki.
   • Zawieranie umów z NFZ (aneksów) na kolejne okresy rozliczeniowe.