Jak rozwiązać umowę z NFZ

Gabriela Jędrys        01 grudnia 2019        Komentarze (0)

Bywa, że umowa z NFZ  staje się niechcianym utrapieniem, którego świadczeniodawca chce się jak najszybciej pozbyć. Może to dotyczyć całości lub części umowy, np. niktórych jej zakresów.

Sposobów jak rozwiązać umowę z NFZ  w zgodzie z przepiami,  jest co najmniej kilka i o tym właśnie jest ten wpis. Rozwiązywanie umowy przez NFZ to zupełnie inna i o wiele bardziej obszerna  historia, którą dziś pomijamy.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

To sposób najprostszy. Świadczeniodawca składa pismo do dyrektora właściwiego oddziału wojewódzkiego, w którym wnioskuje o rozwiązanie umowy, oraz podaje datę w której umowa miałaby się rozwiązać. Najczęściej podaje się datę, która jest ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, co jest logiczne ze względu na sposób rozliczeń. Nie ma obowiązku podawania uzasadnienia takiego wniosku. Umowa zostanie rozwiązana, jeżeli NFZ wyrazi na to zgodę, którą świadczeniodawca otrzyma na piśmie.

Rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. 

W końcowych paragrafach każdej umowy w części dotyczącej czasu na który została zawarta, znajduje się zapis, z którego wynika że każda ze stron – świadczeniodawca i NFZ, może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć Funduszowi na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu umowy, wskazując jako jego podstawę właściwy paragraf umowy. Nie ma obowiązku podawania powodu dla którego umowa jest rozwiązywana i nie ma tu żadnego znaczenia czy NFZ wyrazi na to zgodę czy nie.  Trzymiesięczny okres wypowiedzenia będzie się liczył od dnia, w którym NFZ oświadczenie otrzyma, czyli wpłynie ono na piśmie do siedziby oddziału wojewódzkiego, a nie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Piszę o tym dlatego, że wiele osób myśli, że taka właśnie zasada obowiązuje.

Rozwiązanie umowy przez nieprzyjęcie planu rzeczowo -finansowego na następny okres rozliczeniowy (rok).

Do wykorzystania teraz, na końcu roku kalendarzowego, bo jest to szybszy sposób na rozstanie się z NFZ niż składanie wypowiedzenia. Zgodnie z  §  32 OWU, dyrektor oddziału wojewódzkiego przedstawia każdemu świadczeniodawcy, najczęściej w listopadzie, pismo z planem rzeczowo – finansowym, czyli kwoty zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy, co skutkuej podpisaniem n-tego aneksu do umowy. Nieprzyjęcie przez świadczeniodawcę nowych warunków w określonym przez NFZ  terminie, skutkuje rozwiązaniem umowy ze skutkiem na ostatni dzień lutego następnego roku. I w tym przypadku, nie musimy się tłumaczyć z przyczyn podjętej przez świadczeniodawcę decyzji. Jeżeli więc nie podpiszesz aneksu do umowy na 2020 rok, umowa rozwiąże się z dniem 29 lutego 2020 roku. Jeżeli nie chcesz umowy rozwiązać, ale  spóźnisz sie z podpisaniem tego aneksu, to niestety niechcący umowa z NFZ też się rozwiąże.

Rozwiązanie umowy z powodu braku zgody świadczeniodawcy na wprowadzenie zmian w treści umowy, które wynikają ze zmiany stanu prawnego. 

W tym przypadku świadczeniodawca nie podpisuje i nie odsyła w wyznaczonym terminie aneksu do umowy, której zmiana jest konsekwencją np. zmian przepisów o świadczeniach gwarantowanych. Wówczas umowa rozwiązuje się równiez z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który może zostać skrócony maksynalnie do 1 miesiąca. Ta zasada wynika z §  42 ust. 2 OWU. 

I jeszcze zasada ogólna – w pisemnym wniosku do NFZ o rozwiązanie umowy, podajemy jej numer, oraz rodzaj i zakres świadczeń oraz czy umowa jest rozwiązywana w całości czy w części.

Pismo podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania świadzeniodawcy – pod tym warunkiem złożone oświadczenie będzie skuteczne.

***

Zbliża się zima, więc wypada wspominać kwatowe lato.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/umowynfz.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@umowynfz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: